వారెన్ బఫెట్ అద్భుతమైన మాటలు

సంపాదించడం: “ఒక్క ఆదాయంపై ఎప్పుడూ ఆధారపడకండి.
రెండవ మూలాన్ని సృష్టించడానికి పెట్టుబడి పెట్టండి “

ఖర్చు: “మీరు అవసరం లేకున్నా వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తే, త్వరలో మీరు మీ అవసరం కోసం ఆ వస్తువులను అమ్మవలసి ఉంటుంది”.

పొదుపుపై: “మీరు మీ ఆదాయంలో ఖర్చు చేసిన తర్వాత మిగిలి ఉన్న వాటిని సేవ్ చేయవద్దు,
కానీ సేవ్ చేసిన తర్వాత మిగిలి ఉన్న వాటిని ఖర్చు చేయండి “.

రిస్క్ తీసుకోవడంలో: “నది లోతును ఎప్పుడూ రెండు పాదాలతో పరీక్షించవద్దు”.

పెట్టుబడిపై: “ఒక బుట్టలో అన్ని గుడ్లు పెట్టవద్దు”

అంచనాలపై: “నిజాయితీ అనేది చాలా ఖరీదైన బహుమతి.దానిని మోసపూరిత వ్యక్తి నుండి ఆశించవద్దు”.