తెలంగాణ లో కోవిడ్-19 రెడ్ ఆరేంజ్ గ్రీన్ జోన్లు

రెడ్ జోన్లు

రెడ్ జోన్లు

ఆరంజ్ జోన్లు

ఆరంజ్ జోన్లు

గ్రీన్ జోన్లు

గ్రీన్ జోన్లు